Resultados para ‘sozialdemikrazia’ -rako emaitzak

Post Blog RSS

Lagun independentea:

Imajina ezazu alderdi politiko batek ilusioa berpizten digula…
Guk horretan sinesten dugu. Botere banaketaren gainetik ideialak
nabarmentzea delako politika; dibertsitatean sinesten dugulako
gaudelako politikan. Hori dela eta aukeratu dugu guretzako zailena
izan daitekeen bidea. Beldurrik gabeko politika egiten dugulako. EAn,
independenteak garelako.
Independentea izateak ez Parisen ez eta Madrilen menpe egotea esan
nahi du, Europan gure ahotsa [...]

komunitatEA