Resultados para ‘Unai’ -rako emaitzak

Post Blog RSS

Lagun independentea:

Imajina ezazu alderdi politiko batek ilusioa berpizten digula…
Guk horretan sinesten dugu. Botere banaketaren gainetik ideialak
nabarmentzea delako politika; dibertsitatean sinesten dugulako
gaudelako politikan. Hori dela eta aukeratu dugu guretzako zailena
izan daitekeen bidea. Beldurrik gabeko politika egiten dugulako. EAn,
independenteak garelako.
Independentea izateak ez Parisen ez eta Madrilen menpe egotea esan
nahi du, Europan gure ahotsa [...]

komunitatEA

Compañero/a independiente:

¿Te imaginas que un partido político pudiera volver a ilusionarnos?
Nosotros sí que lo creemos. Porque la política significa anteponer los
ideales al reparto de poder. Porque estamos en política porque creemos
en la diversidad. Por eso, no hemos elegido el camino fácil. Porque
hacemos política sin miedo. Porque en EA, somos independientes.
Ser independientes significa que [...]

komunitatEA